информационни ресурси за бизнеса
България |  свят |  европроекти |  банки |  борси
Infoweek
анализи
Eдва 3% от общия БГ износ е високотехнологичен
От: InfoWeek
0,48% от БВП са разходите на България за НИРД
11:47 14-01-2013
Преди всичко традиционни индустрии изнасят от България
Едва 3 процента от общия експорт представлява високотехнологичният износ на България през 2011/2012 г. въпреки големият дял на износа, с който се хвалят българските ИТ компании. Това е значително под средната стойност за останалата част от Европейския съюз, където около 16 процента от износа е високотехнологичен. През изминалото десетилетие износът на България е нараствал като абсолютна стойност и на глава от населението, като през 2008 г. е съставявал близо 60% от БВП на страната. В експортната кошница на България обаче все още преобладават продукти от традиционни и напълно развити индустрии. Това се казва в доклада на Световната банка „Постигане на интелигентен растеж – Как научните изследвания и иновациите да работят за България” за 2012 г. 

Конкурентоспособността на България се е повишила през последните години, но не в достатъчна степен, за да настигне другите нови държави членки от ЕС (Таблица №1) или за да поддържа темп, сходен с този на нововъзникващите икономики в Азия и Латинска Америка, показва още докладът, който включва и препоръки към българското правителство за увеличаване като цяло на иновациите у нас.

В доклада „Глобална конкурентоспобност” за 2011/2012 г. България заема 74-о от 142 места, като по конкурентоспобност ни изпреварват Турция, Унгария и Италия. Румъния изостава след нас на 77 място. В класацията „Правене на бизнес 2012 г.” обаче България заема 59-о от 183 места, като изпреварва и Италия (87 място), Турция (71) и Румъния (72). Иновациите биха могли да подпомогнат сектори, в които България е със сравнително предимство, да надградят своите дейности по веригата на стойността и да разширят базата от високотехнологични продукти за износ на страната, смятат експертите на Световната банка.

Инвестициите в изследвания и иновации

са ключов фактор за конкурентоспобността на България в глобален мащаб, се признава в Националната програма за реформа 2011-2015 г. Да се увеличат три пъти разходите за НИРД, така че да достигнат 1,5% от БВП до 2020 г., е поело ангажимент българското правителство. Към момента разходите на страната за научноизследователски

дейности като дял от БВП са 0,48% (в сравнение с 1,85% в ЕС-27 и 0,7% за региона на Европа и Централна Азия). Голям дял от новите инвестиции се очаква да дойдат от фирмите. Но докато по-високите нива на НИРД са важни, не по-малко важно е да се модернизират съответните институции, политики и нормативна уредба за постигане на очакваното въздействие, убедени са експертите.

Спешно трябва да се преустанови ерозията

на технологичната и научната компетентност чрез по-голяма стратегическа подкрепа за изследванията и иновациите. Това се посочва в доклада като едно от ключовите предизвикателства пред България. В дългосрочен план иновационната продукция у нас отбелязва дълбок спад след 1990 г., следван от бавно възстановяване. Показателите по отношение на патентите и научните публикации за страната не се сравняват благоприятно с тези в повечето европейски държави, при все че са налице окуражителни знаци, когато се заговори за дейността по патентоване. 

Дейността по патентоване в момента нараства,

задвижвана от чуждестранни инвестиции с интензивно използване на НИРД. Международният опит сочи, че е нужно частният сектор да е активен партньор при разработването на иновативни идеи и продукти. Най-иновативните държави, като Германия, Финландия и Швеция, отчитат най-висок дял разходи от страна на частния сектор, като близо 65% от общите разходи за НИРД в тях се извършват от фирмите. Съотношението 30:70 на частни към публични НИРД за България е неблагоприятно в сравнение с тези държави.

Преди настъпването на икономическия спад 

се отчитаха нараствания на обема разходи за НИРД, но техният темп изоставаше от темпа на растеж на БВП, се казва още в доклада. Поради спада и неговото въздействие върху капацитета на държавния бюджет са отчетени две

последователни години с реално намаление на публичните разходи за НИРД. 

Фирмите в България активно модернизират 

продуктовите си линии, но малко от тях извършват нововъведения или инвестират в дългосрочна НИРД. Проучването на бизнес средата и предприятията (ПБСП) за 2008 г. сочи, че почти 55% от фирмите са модернизирали съществуваща продуктова линия или услуга през последните три години и 40% са въвели нов продукт. Едва 28% от фирмите обаче са инвестирали в НИРД в този период. Един задълбочен анализ на българските фирми предполага, че по-големите дружества са по-иновативни, като иновативните дружества, които същевременно изнасят, са доста по-големи от средностатистическите фирми. Склонността да се извършва износ е 

по-голяма за иновативни дружества 

с чуждестранна собственост. Всяка четвърта фирма от експортно-иновативната група е със значителни нива на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), в сравнение с всяка петнадесета от групата на неекспортиращите иновативни фирми. Иновативните фирми в България са склонни да осъществяват растеж с много по-бързи темпове, било то измервани с помощта на годишните приходи от продажби или брой служители. 

Анализът на Световната банка показва, че ръстът за година на годишните приходи от продажби при иновативните фирми е бил в размер на 26% в периода преди кризата 2005–07 г. – близо един път и половина 

по-високо от показателя за неиновативни фирми

Различието е дори още по-голямо при ръста на работните места: при иновативните фирми ръстът на персонала за година е 8%, докато при неиновативните фирми броят на служителите остава непроменен. И други неотдавнашни изследвания установяват, че иновативните фирми генерират повече работни места в сравнение с неиновативните (Dutz et al. 2011).

Доставянето на нови технологии

може да бъде стимулирано чрез по-интензивно международно сътрудничество – партньорства между местни научни изследователи и екипи за НИРД към мултинационални компании, се акцентира още в доклада. България е отбелязала голямо намаляване на иновациите, защитени с патенти, от 1990 г. насам, като този спад е особено голям в напълно развити области, свързани с традиционни индустрии. През последните три години обаче тенденцията се обръща. 

Повечето нови патенти, присъдени на българи 

От Службата по патенти и търговски марки на САЩ, са свързани с високотехнологични сектори, особено в областта на компютрите и комуникациите, е сред заключенията на доклада. Движеща сила на това положително представяне е сътрудничеството с мултинационални компании от Западна Европа, САЩ и Япония. 

Научната продукция трябва да нараства по-бързо, 

за да може България да подобри своята глобална позиция, се обобщава още  в „Постигане на интелигентен растеж...”. В изражение на глава от населението научната продукция

на България е съизмерима с тази на Румъния и Турция, но изостава спрямо страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и от други държави от региона. Между 2001 г. и 2009 г. българи са публикували над 21 000 доклада, включени в библиометрични бази данни, в сравнение с 18 685 в периода 1991–2000 г. и 14 839 в периода 1981–1990 г. Това отговаря на 8% годишен ръст на публикувани научни трудове, сходно с показателя за Финландия (4%), Италия (7%), Унгария (8%) и Полша (5%), но по-ниско от стойностите за Румъния (29%), Хърватска (18%) и Турция (14%). 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-ново от анализи
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:41 21-05-2014
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
Настъпва епохата на личния облак
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
14:28 26-03-2014
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
Ауроракойните са третата най-популярна криптовалута в света
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
11:36 16-12-2013
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
Редуцира времето за подготовка на отчети от 1 месец на 1 час
  Най-четено от анализи
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:36 16-12-2013 E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
14:28 26-03-2014 Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
11:21 16-12-2013 Как компютингът в облака ще промени бъдещето на ERP?
11:10 16-12-2013 Как ще изглежда CRM през 2015 г.?