информационни ресурси за бизнеса
България |  свят |  европроекти |  банки |  борси
Infoweek
интервю
ГИС води до бързи и правилни решения за управлението на НКЖИ
От: InfoWeek
12:40 17-01-2011
Ерол Мустафов
Ерол Мустафов е ръководител на „Звено за изпълнение и управление на проект (ЗИУП) ГИС, в Национална компания "Железопътна инфраструктура". Пред InfoWeek г-н Мустафов разказа за стартирането на ГИС проект в компанията, етапите на внедряване, ползите, както и възможностите за разширяване на проекта в бъдеще.

Г-н Мустафов, какво наложи стартирането на ГИС проекта в НКЖИ? Какви бяха причините за това и какви бяха очакваните ползи от проекта?

Идеята за изграждане на Географска информационна система (ГИС) възникна и бе наложена от редица причини, породени от необходимостта за по-ефективно изпълнение на задълженията на НКЖИ като инфраструктурен мениджър. Сред тях са необходимостта за подобряване ефективността на железопътната, комуникационната и информационната инфраструктури на НКЖИ и тяхното управление, както и подобряване на оперативната съвместимост на националната железопътна система чрез достигане на нормите и стандартите на железопътния транспорт в ЕС. 

Внедряването на ГИС се наложи и с цел изграждане на информационна система, синхронизирана със системите на страните членки на ЕС, за интегрирано управление и възможност за обмен на информационните потоци. Необходимо бе НКЖИ да въведе информационна система за стандартизация и интеграция на пространствена информация в системата на ЕС съгласно Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE); както и да покрие директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. И разбира се, не на последно място, тряваше да се създаде регистър на инфраструктурата, съгласно чл. 35 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г.

Проектът за ГИС бе финансиран по оперативна програма „Транспорт” чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Защо изборът на компания внедрител падна върху ЕСРИ България? 

След като приключи подготовката на проекта, което включваше изготвяне на техническа спецификация, формуляр за кандидатстване по оперативна програма «Транспорт» 2007-2013 г. и документация за участие в открита процедура по ЗОП, и тръжната документация бе съгласувана и одобрена от Управляващия орган по ОПТ, НКЖИ получи разрешение за стартиране на открита процедура по ЗОП с предмет: «Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ». След изтичане на законовия срок бяха подадени две оферти от обединения на фирми (консорциуми), като в спечелилия консорциум участва ЕСРИ България. Критерий за оценка бе най-ниска цена, след покриване на минимални технически и икономически изисквания. 

Какво ви предоставя системата, разработена от ЕСРИ, като функционалност?

Както вече казах, проектът бе реализиран от консорциум, представляващ обединение на шест български фирми. Софтуерното приложение на ЕСРИ, а именно Arc Editor 9.3.1, предлага изключително голям набор от възможности при създаването, поддържането и управлението на Географски информационни системи. На практика това е една система, която е «жива», отворена, постоянно се допълва с данни и непрекъснато се разширява и развива. 

Как протече реализацията на проекта, в колко и какви етапи беше реализиран той?

Срокът на изпълнение бе 18 месеца, като трябва да уточня, че договорът бе изпълнен успешно и в срок. Що се отнася до етапите на зпълнение, те бяха 4:

I-ви етап – Проектиране на ГИС

- Разработване на план за управление и изпълнение на проекта

- Закупуване на базов софтуер и проектирането му за нуждите на НКЖИ

II-ри етап – Заснемане на жп инфраструктурата и нейните елементи

- Геодезическо заснемане на всички жп гари и всички имоти на НКЖИ

- Аерофото заснемане на цялата жп мрежа (над 4200 км) 

III-ти етап – Изграждане на ГИС

- Доставка на софтуер

- Разработване и доставка на приложен софтуер 

- Провеждане на тестове на централно и регионално ниво

IV-ти етап – Внедряване на ГИС

- Доставка на хардуер

- Внедряване на системата

- Извършване на обучение на персонал от НКЖИ за потребители и администратори

Колко време отне внедряването? И какви проблеми се наложи да решавате в процеса на внедряване?

Внедряването на системата, като етап на изпълнение, бе малко над 7 месеца. От страна на НКЖИ бе необходимо да бъдат осигурени допълнителни условия за успешното реализиране на проекта, а именно: осигуряване на сървърно помещение в Централно управление на НКЖИ, отговарящо на технически изисквания, където да бъде поместен сървърния комплекс на ГИС, както и да бъдат осигурени  допълнителен брой лицензи за тежки десктоп ГИС клиенти с оглед включването на служители от регионалните поделения на НКЖИ, които да зареждат данни в системата и да я поддържат актуална. Заедно с това трябваше да осигурим и допълнителен брой работни станции за служителите от регионалните поделения; както и комуникационна свързаност между регионалните поделения и Централно управление на НКЖИ с цел достъп до сървърния комплекс на системата. 

Какви са основните модули на системата и каква е тяхната функционалност?

Основните модули на разработената и внедрена ГИС на НКЖИ включват модул «Железен път», модул «Кадастър и имотен регистър», модул «Цифров чертожен архив» и модул «Администриране».

Какво постига НКЖИ с използването на системата днес? 

Преди изграждането на ГИС, НКЖИ много трудно и бавно събираше данни за жп мрежата и нейните елемети, както и за собствеността си. Всичката налична информация е основно по регионалните поделения, на хартиен носител, в много лошо състояние. Една обикновена справка, независимо за коя сфера на НКЖИ (железен път, кадастър, енергетика, сигнализация и телекомуникации) отнемаше много време, като в повечето случаи изпратената информация не бе пълна и актуална. С внедряването на ГИС, НКЖИ има възможност за попълване на всичката информация в електронен вид, за всички характеристики на отделните обекти и елементи, на имотите, като всичко това е и геореферирано, т.е. с много голяма точност се знаят всички данни в географски координати. Това е от особено значение за НКЖИ поради предмета на работа на компанията - предоставянето на услуги на жп оператори за превоз на пътници и товари, за отстраняване на аварии, извършването на планирани ремонтни дейности и не на последно място - модернизиране на жп линиите. Последното включва изпълнение на инфраструктурни проекти, финансирани по програми от европейските фондове с цел повишаване на безопасността при превозите и увеличаване на скоростта на движение.    

Какви са основните ползи и предимства от системата за НКЖИ – за текущите задачи, за персонала, за дейността на компанията като цяло?

С внедряването на ГИС, НКЖИ разполага с всички данни за жп мрежата и собствеността си в една съвременна и модерна система. Наличието на такава система позволява достъп до нея от всички нива на компанията във всеки един момент, с актуална информация, необходима за планирането и управлението на НКЖИ. Системата е защитена, достъпна е само от корпоративната мрежа на НКЖИ, и ще бъде разпределена на различни нива на достъп от служителите. Освен това, ГИС позволява и извършването на множество видове справки – ежедневни, седмични, месечени и т.н., които до момента отнемаха седмици и дори месеци. 

Можете ли да систематизирате ефектите от работата на ГИС системата?

Всичко, изброено по-горе като предимства на системата, ще спомогне за многократно намаляване на времето за събиране на нужната информация, ще намали значително човешкия фактор – както за брой персонал, така и вероятността от грешки, което от като цяло ще доведе до много по-бързи и по-правилни решения за планирането и управлението на НКЖИ. 

Планирате ли разширяване на системата? 

В реализирания проект са разработени основните експлоатационни  модули „Железен път” и „Кадастър и имотен регистър”. За пълното завършване на ГИС е необходимо да бъдат разработени и модули за останалите основни експлоатационни поделения на НКЖИ – „Енергетика”, „Сигнализация и телекомуникации” и „Управление движението на влаковете и капацитета”. След постигане на заложените цели в първата част на проекта, НКЖИ планира веднага след приключването на всички допълнителни дейности и верифицирането на договора за отпускане безвъзмездна финансова помощ да кандидатства за финансиране по оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 за разширяване на функционалния обхват на ГИС чрез изграждане на другите три основни модула. По този начин ще бъде изградена една цялостна ГИС, която да отговаря на нуждите на НКЖИ и да покрива всички европейски нормативи.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.