информационни ресурси за бизнеса
зелена енергия |  енергоспестяване |  зелени финанси |  чиста природа |  зелен транспорт
Infoweek
новини
Експерти: Биоенергията е въглеродна бомба със закъснител
От: InfoWeek, новини
Биогоривата могат да увеличат емисиите от парникови газове
12:55 10-10-2011
Лонгозна гора в България (сн. Йордан Христов)
Две нови изследвания, проведени по поръчка на БърдЛайф Интернешънъл, Европейското бюро по околна среда и „Транспорт и околна среда“, сочат, че в Европа е налице сериозен проблем с отчитането на въглерода, който застрашава да подкопае истинността на двете основополагащи политики на ЕС за борба с измененията в климата: Директивата за енергия от възобновяеми източници (ДВЕИ) и Схемата за търговия с квоти за въглеродни емисии. В настоящата схема за отчитане на емисиите на парникови газове от биоенергия и биогорива са налице основни пропуски, твърдят изследователите. 

Насърчаването на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) е ключов елемент в стремежа за намаляване на климатичните промени. Новите данни обаче показват, че е възможно те всъщност да увеличават емисиите от парникови газове в сравнение с изкопаемите горива, тъй като разходът на въглерод при много от източниците на биоенергия е висок. Тези данни, както и друга подробна и достъпна информация по темата за биоенергията са обобщени в нова брошура на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Добивът на дървесна биомаса и свързаните с него промени в управлението на горите водят до значителни непосредствени емисии на парникови газове и създават „въглероден дълг“, за чието изплащане чрез повторно улавяне в почвата и растителността на освободения въглерод ще бъдат необходими десетилетия, ако не и столетия. В законодателството на ЕС елементът „време“ е пренебрегнат, което означава, че предвиденото на хартия намаляване на въглерода до 2020 г. няма да съответства на случващото се в действителност. В резултат биомасата може да се окаже по-вредна за климата от изкопаемите горива, които замества.

За изпълнение на заложените в директивите цели, държавите членки на ЕС ще трябва да разчитат не само на собствените си ресурси, но и на внос на биогорива. По този начин ще се насърчи увеличаването на производството на биогорива в целия свят. Т.е. част от отговора на това растящо търсене на биогорива в ЕС ще бъде увеличаването на площта на земеделските земи в други части на света. Затова в случая се говори за т.нар. недиректно изменение в ползването на земите. Плановете за увеличаване на използването на биогорива в Европа през следващите десет години ще причинят промяната в предназначението на 69 000 кв. км земи по света. Ако европейските страни не променят техните планове за добив на бензин и дизел от земеделски култури до 2020 г., територия с площ, два пъти по-голяма от площта на Белгия, ще трябва да бъде засята със земеделски култури за производство на биогорива, което ще застраши много гори и други естествени екосистеми, както и съществуването на зависимите от тях местни общности. Ако политиката на ЕС не се промени, допълнителните количества биогорива, които Европа ще използва през следващото десетилетие, ще окажат средно 81 до 167% по-вредно влияние върху климатичните промени в сравнение с конвенционалните, изкопаеми горива. 

Производството на биоенергия може да окаже много сериозни въздействия върху биоразнообразието, водите и други природни ресурси, както и върху самия човек. 

Въвеждането на изчерпателни, изрични, законово обосновани и добре приложени стандарти за устойчивост е от жизненоважно значение, ако искаме да бъдем сигурни, че биоенергията наистина ще отговаря на определението „зелена енергия“, се посочва в изследването. 

“За да постигне целта "20-20-20" на ЕС, България ще трябва значително да увеличи дела на енергия от ВИ в крайното енергийно потребление. Биомасата може да изиграе много важна роля, но само ако използването й става в баланс с природата”, коментира Ваня Рътарова, отговорник по опазване на горите в БДЗП. 

Според експерта от БДЗП трябва да се положат по-големи усилия за намаляване на енергийните нужди, за повишаване на енергийната ефективност, както и за намаляване на емисиите от парникови газове. “Само ако се работи на различни нива и се осигури кохерентност на политиките, увеличаването на дела на ВЕИ няма да има негативни последствия върху природните екосистеми и ще даде положителни резултати в борбата с измененията в климата”, допълва Рътарова. 

Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Бизнесът в облака е по-ефективен, но дали е и по-зелен?
07:38 21-05-2014
Компютингът в облака намалява разходите и СО2 емисиите
Вредните вещества от ТЕЦ-овете у нас надхвърлят допустимото
07:10 16-08-2013
ТЕЦ-овете не дават пари за пречиствателни съоръжения
Обучения по енергоефективност провежда Шнайдер Електрик
10:56 25-07-2013
Обучава служителите на 13 общини в България
  Най-четено от новини
12:55 24-06-2014 Зрелищно шоу подготвят 30 seconds to Mars за Sofia Rocks
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения