информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
интервю
Ефективното управление на софтуера спестява ходенето в съда
От: Ива Иванова
13:41 14-11-2011
Велизар Соколов, управител на Арсис Консултинг
Велизар Соколов е управител на Арсис Консултинг, юридически представител на Сдружението на издателите на бизнес софтуер в България. С него разговаряме за мерките срещу нелицензирания софтуер у нас, за инициативите в тази област, сред които и въвеждането на ефективно управление на софтуерните активи на предприятията, и мерките срещу пиратството в интернет като цяло.

Г-н Соколов, какви превантивни мерки ще предприеме Сдружението на издателите на бизнес софтуер през 2011-2012 г. в борбата със софтуерното пиратство?
Съветът за защита на интелектуалната собственост към Министъра на културата, съвместно с партньорите си от гражданския сектор провежда устойчива и последователна държавна политика за комуникация с бизнеса за повишаване респекта към интелектуалните права върху компютърни програми и инвестициите в тази динамично развиваща се авторскоправна сфера и легализиране на използвания от търговските дружества бизнес софтуер. Съгласно своя план за действие през 2010 г. и 2011 г. Съветът, съвместно със Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС, проведе превантивна кампания за ограничаване нивото на софтуерното пиратство. В следствие на генерираните положителни резултати от действията, предприети по време на превантивната кампания, представителите на СИБС сме по-мотивирани от всякога да задържим тенденцията на спад в нивото на софтуерното пиратство в страната ни. Именно поради тази причина и през 2012 година СИБС ще търси партньорство с държавата и нейните структури за продължаване на започната информационна дейност. Адресат ще бъде малкият и среден бизнес, а основна тема – ефективното управление на фирмените софтуерните активи като основен способ за предотвратяване на рисковете от използването на нелицензиран софтуер и свързаните с това административно-наказателни и съдебни процедури.

СИБС акцентира върху образователните програми сред бизнеса като начин да се осъзнае проблемът със софтуерното пиратство. Какви са инициативите на организацията в тази насока?

В момента работим върху две нови инициативи: Първата е свързана с продължаване на съвместната кампания с Министерството на културата от миналата година и привличането към нея на нови партньори в лицето на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националната агенция по приходите към Министерството на финансите. Този проект вече е включен в дневния ред на Съвета за защита на интелектуалната собственост и очаква институционална подкрепа. Надяваме се да успеем да стартираме в началото на 2012 г. Втората инициатива е още по-интересна, защото цели подрастващото поколение и е свързана с онлайн безопасността на децата. Партньор на този проект е Министерството на вътрешните работи и в частност Сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” на ГДБОП. Нашето участие е свързано със запознаване на родителските и учителските среди с функционалните възможности и предимства на лицензния софтуер за предпазване на децата от опасни, вредни и неморални сайтове. 

Планирате ли някакви други образователни програми сред бизнеса и какви?
Наред с посочените по-горе инициативи, възнамеряваме и през 2012 г. да продължим директния диалог с бизнеса. В момента работим върху нова визия и послание на организацията, които ще популяризираме чрез участие в различни бизнес и образователни форуми. Ще акцентираме върху информационните публикации в медиите и в частност най-авторитетните бизнес издания и сайтове. Ще продължим и с разпращането на разяснителни писма от СИБС до мениджърите на фирми и предприятия работещи в сферата на малкия и среден бизнес и базиращи своята търговска дейност върху използването на бизнес софтуер. Посланието във всички наши инициативи ще е подчинено на основната тема: ефективното управление на фирмените софтуерните активи като основен способ за предотвратяване на рисковете от използването на нелицензиран софтуер и свързаните с това административно-наказателни и съдебни процедури. 

Как ще таргетирате тези, които са наясно, че използват нелицензиран софтуер, но поемат риска да го правят? 
Всеки един управител на малък или среден бизнес в България би трябвало вече да е наясно, че използването на нелицензиран софтуер е престъпление, което води до наказателна отговорност за нарушителите. Извършването на специализирани проверки от органите на МВР ще продължи и за напред и при констатиране на незаконно посегателство ще бъдат налагани предвидените в наказателния кодекс санкции – глоби, а в някои случаи с висока степен на обществена опасност, и лишаване от свобода. Санкционирането, разбира се, се предхожда от съдебен процес, който в държава като България понякога е по-голямо наказание от самата санкция. Затова считаме, че за бизнеса е важно не само да легализира използвания софтуер, но и да стори това по начин, който да изключва всякакви съмнения по отношение лицензния статус на инсталираните компютърни програми и така да предотврати възможността за образуване на наказателно производство и въвличане в свързаните с това процедури. От изключителна важност е мениджърите да знаят как да документират и управляват софтуерните си активи, като по този начин оптимизират разходите и намалят риска от наказателно преследване – именно към такова информиране са насочени и нашите усилия. Освен това, през последните няколко години и Инспекторатът на Министерството на културата пое своите контролни функции предписани в Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП/ и все по-често се извършват административни проверки за установяване използването на нелицензиран софтуер в по-малките дружества. Между впрочем санкциите по ЗАПСП са доста високи – глоби в размер от 2 000 до 20 000  лв.  

Как може да се повиши културата на обикновения потребител относно използването на лицензиран софтуер и защитеното с авторско право съдържание в интернет?
Повишаването на културата в която и да е сфера на обществения живот е един нелек и продължителен процес, който изисква усилията както на държавата и нейните партньори от частния сектор, така и на всеки един член на обществото. Нашата цел през годините е била да положим основата в съзнанието на всеки потребител, че интелектуалният труд не е по-маловажен от всеки друг такъв, че интелектуалната собственост, макар и нематериална, е собственост и като такава има свой притежател, че продуктите на творческо усилие и инвестициите в тях, разбирайте не само финансови инвестиции, но и години за образование, квалификация, изследване на дадена материя, заслужават да бъдат оценявани по достойноство и волята на авторите и другите носители на права следва да бъдат зачитани. Иначе се губи икономическия резон на творческата дейност и от това в дългосрочен план губят не само творците, но и цялото общество. В този смисъл културата относно използването на лицензиран софтуер и защитеното с авторско право съдържание в интернет следва да бъде възпитавана чрез балансирано съчетание между изграждането на вътрешна мотивация у потребителите и санкциониране на нарушителите. 

Каква е ролята на Сдружението на издателите на бизнес софтуер в провежданите полицейски проверки на фирми за нелицензиран софтуер? 
СИБС представлява най-големите световни издатели на бизнес софтуер, които се явяват потърпевши от престъпните посегателства срещу разработените от тях продукти. В това свое качество, наше право и задължение е да уведомяваме компетентните правоохранителни органи за случаи, в които имаме основание да считаме, че дадено търговско дружество разпространява или използва компютърни програми без необходимото по закон съгласие. Ако след извършването на предварително разследване по тези сигнали се установи наличието на достатъчно данни за престъпление, полицията извършва проверка и с това поставя началото на наказателното производство, в рамките, на което следва да се съберат необходимите доказателства относно престъплението и неговия извършител. След внасяне на обвинителния акт в съда, в качеството си на ощетени юридически лица имаме право по закон да предявим граждански иск за обезщетение за причинените от престъпното деяние вреди. 

Какво представлява системата за ефективно управление на софтуерни активи и досега колко предприятия са запознати с нея? Къде предстоят обучения?
Най-добрият начин, по който може да се гледа на системата за ефективно управление на софтуерните активи, е като на билет, гарантиращ неучастието в един много интересен национален спорт наречен „ходене по съдебната система”. Говорим за набор от конкретни стъпки, които управителното тяло на всяко едно търговско дружество може и е желателно да предприеме, за да легализира своя софтуер и систематично да подреди свързаната с това документация, така че ако бъде извършена специализирана проверка от органите на МВР или Инспектората на Министерството на културата да може своевременно да предостави доказателства за придобитите лицензи и по този начин да предотврати образуването на наказателно производство или административна преписка. Накратко, ръководството предвижда извършването на първоначална инвентаризация на компютърните системи и инсталирания върху тях софтуер, проверка на лицензния статус на програмите, деинсталиране на ненужния софтуер, проучване на действащите лицензионни схеми на издателите на различни бизнес програми и легализиране на необходимия за дейността на дружеството софтуер, изготвяне на паспорт на всяка компютърна система с опис на продуктите инсталирани върху нея, изготвяне на приложение към описа с фактурите за закупуването на съответните компютърни програми, сертификатите за автентичност или номера на лицензните стикери, архивиране на оригиналните инсталационни носители и накрая издаване на вътрешно фирмени актове, с които се забранява на служителите самоволното инсталиране на софтуер върху служебните компютри и се определя процедурата за инсталация на нови продукти и отговорните за това лица. Както самото ръководство, така и списък на квалифицирани одитори могат да бъдат открити на страницата на BSA/Bulgaria на www.bsa.org. 

Обявихте, че предвиждате създаване на централизиран орган за защита на интелектуалната собственост у нас, но досега правителството не е обърнало внимание на предложението. Какви ще бъдат по-конкретно ползите от него и към момента има ли някакво развитие по въпроса?
Като цяло, предложената реформа би имала забележим положителен обществен, икономически и международен ефект, който ще постави България наред с останалите държави-членки на ЕС, що се касае до закрила на правата върху интелектуална собственост. Нещата се случват, но разбира се, искат време.

Мислите ни са насочени към създаването на централизиран орган на изпълнителната власт на пряко подчинение на Министерския съвет, нека го наричаме Комисията, който да очертава държавната политика в областта на развитието и закрилата на интелектуалната собственост у нас, обединява контролно-наказващите функции на Патентното ведомство (по отношение на обектите на индустриална собственост) и Министерството на културата (по отношение на обектите на авторското и сродните му права), поддържа техническа лаборатория и експертен състав за целите на продуктовата идентификация и изготвянето на експертизи и експертни становища в помощ на правоохранителните и правораздавателни органи, а защо не, да има и арбитражна комисия, която да решава някои спорове между право-притежатели и ползватели.   

Какво трябва да се промени в правния режим у нас, за да се намали софтуерното и другите форми на пиратство?

В същността на предложената от нас реформа са заложени три основни компонента и те биха могли да се приемат като необходимите промени, от които правният режим у нас се нуждае, за да подпомогне намаляването на софтуерното и другите форми на пиратство, а именно: създаване на нов орган на изпълнителната власт – държавна комисия за регулиране и защита на интелектуалната собственост, на която да бъде възложено централизираното упражняване на административно-правния способ за закрила на авторското право и правата върху индустриална собственост; изземване на тези функции от Патентното ведомство и Министерството на културата и възлагането им на новата комисия; декриминализиране на масовите нарушения на права върху интелектуалната собственост и стесняване обхвата на наказателно-правната норма единствено до случаите, касаещи престъпни посегателства, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност или повторност, както и тези, съдържащи елементи на организирана престъпна дейност, съответно включване на всички останали нарушения в обхвата на административно-наказателната компетентност на Комисията.

Според Вас би ли могъл у нас да действа закон, подобен на вече приетите в Англия и Франция да бъде ограничаван достъпът до интернет на свалящите незаконно съдържание? Като цяло, доколко ефективен би бил такъв закон? Какви са световните добри практики по отношение на пиратството?
Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен. Безспорно е обаче, че конвенционалните средства за защита не дават желания резултат, когато се касае до пиратство в интернет и трябва да се търсят нови алтернативни способи. Може би, опитът на Франция и Англия ще даде най-малкото индикация в каква посока да се върви. Например комисията, за която говорих по-горе, би могла да се нагърби с тристепенната система за предупреждение и издаването на задължителни предписания към нарушителите и се ангажира с налагането на санкции при системни нарушения или пък осъществяване на контрол върху достъпа на тези лица до интернет .

Какви са инициативите на Сдружението на издателите на бизнес софтуер, свързани със сигурността на киберпространството? Как работи българското законодателство по отношение на киберпрестъпленията и какви мерки са необходими у нас, за да отговорим на все по-големите заплахи? 
Независимо че в противодействието на интелектуалното пиратство в интернет, като форма на киберпрестъпност, не можем да се похвалим с изключителни резултати, тъй като все още няма нито една влязла в сила присъда срещу голям Интернет пират, като цяло борбата за сигурност в киберпространството у нас е сочена като добре организирана и систематична. Това основно се дължи на работата на Сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП – МВР, който непрекъснато работи по разследването не само на пиратски сайтове, но и на такива предлагащи педофилия и детска порнография, осъществяващи банкови измами, злоупотребяващи с лични данни и кредитни карти и всички други престъпни деяния осъществявани в киберпространството. Разследват се не само местни, но и международни организирани групи и не веднъж българските антимафиоти са имали решаваща роля за разкриването на транснационални операции. Голяма част от извършителите по тези случаи, съдени в чужбина са вече в затвора. У нас, за жалост, това е по скоро фикция свързана с функционирането на прокуратурата и съда, отколкото реална възможност. 

Българският законодател е транспонирал разпоредбите на Конвенцията за кибер престъпленията в глава 9а от Наказателния кодекс, така че що се касае до правната рамка, няма какво да се желае повече. Проблемът отново не е в закона, а в това дали и как се прилага. 

Именно затова и в тази област се търси повече превенция, отколкото е налице реална опасност от санкциониране на престъпниците. Споменах вече за съвместната ни инициатива с ГДБОП за онлайн безопасност на децата. Щеше да е много хубаво, ако освен това можехме да видим и някой друг педофил зад решетките, а не в луксозен автомобил по софийските улици или под домашен арест в очакване на бъдеща, но несигурна присъда.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.